De Vereniging heeft ten doel:

 1. het bevorderen  van  deskundige beroepsuitoefening door mediators op het terrein van zakelijke mediation;

 2. het bevorderen van mediation als methode van geschiloplossing voor zakelijke geschillen;

 3. het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van zakelijke mediation;

 4. het onderhouden en bevorderen van de onderlinge betrekkingen tussen de leden;

 5. Het fungeren als intermediair tussen de Minister van Veiligheid en Justitie als houder van het Register als bedoeld in artikel 2 van de Wet Registermediator en de  leden van de Vereniging.

NB e is alleen van toepassing na in werking treding van de wetsvoorstellen mediation.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • het organiseren van studiebijeenkomsten en/of het verlenen van medewerking daaraan;
 • het instellen en in stand houden van een secretariaat;
 • het verstrekken van informatie aan de leden van de vereniging en aan derden en het uitwisselen van informatie tussen de leden van de vereniging;
 • het fungeren als spreekbuis van de leden van de vereniging;
 • het verzamelen van informatie en het (doen) verrichten van onderzoek over zaken die in het belang van de leden van de vereniging zijn;
 • het bieden van een platform voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring;
 • het voeren van een merk ter onderscheiding van de diensten van de vereniging en haar leden;
 • het stimuleren en doen van wetenschappelijk onderzoek en kennis ontwikkeling;
 • alle overige activiteiten die tot het doel kunnen bijdragen, zulks in de meest ruime zin van het woord.