Het lidmaatschap ZAM staat open voor:

 • Het gewone lidmaatschap van de Vereniging staat open voor natuurlijke personen die cumulatief aan de volgende eisen voldoen:
 1. in het jaar voorafgaande aan hun verzoek tot lidmaatschap tenminste twaalf (12) mediations hebben verricht, dan wel tenminste eenhonderd twintig (120) uur werkzaam zijn geweest als mediator in mediations;
 2. jurist zijn, of naar genoegen van het bestuur aantoonbaar beschikken over voldoende kennis van en ervaring met de relevante regelgeving en procedures; en
 3. die zich in hun mediationpraktijk in overwegende mate (dat wil zeggen het zij meer dan vijftig procent (50%) van de jaarlijks aan mediations bestede tijd, hetzij meer dan vijftig procent (50%) van de jaarlijks gevoerde mediations) toeleggen op Zakelijke mediation.
 • Het Aspirant-lidmaatschap staat open voor natuurlijke personen die, op basis van door hen overgelegde bescheiden, ten genoegen van het Bestuur hebben aangetoond dat zij binnen een termijn van twee jaren aan de vereisten van Artikel 4.2 zullen voldoen en daartoe een gemotiveerd verzoek hebben ingediend bij het Bestuur. Na een periode van twee jaar Aspirant-lidmaatschap beoordeelt het Bestuur of een Aspirant-lid voldoet aan de vereisten van het gewone lidmaatschap zoals opgenomen in Artikel 4.2. Is dat niet het geval, dan kan het Bestuur (a) op gemotiveerd verzoek van het Aspirant-lid besluiten dat het Aspirant-lidmaatschap met ten hoogste een jaar wordt verlengd, dan wel (b) besluiten dat het Aspirant-lid niet als Gewoon lid wordt toegelaten.
 • Het Buitengewoon lidmaatschap staat open voor personen die niet voldoen aan de in de Artikel 4.2 genoemde vereisten en die niet in aanmerking komen voor een ontheffing daarvan op grond van Artikel 4.7, die ten genoegen van het Bestuur hebben aangetoond te beschikken over de kwaliteiten en ervaring die nodig zijn om als mediator in Zakelijke mediations te kunnen fungeren.

 

Onder zakelijke geschillen worden onder meer verstaan geschillen:

 • met en tussen organen of geledingen van een rechtspersoon (bestuur, directie, raad van commissarissen, algemene vergadering van aandeelhouders, raad van toezicht, ondernemingsraad);
 • tussen aandeelhouders/financiers onderling of met de rechtspersoon in kwestie;
 • tussen verschillende ondernemingen/organisaties (contractenrecht);
 • betreffende overname, fusie, splitsing, reorganisatie, omzetting en verplaatsing van rechtspersonen;
 • betreffende financiering van ondernemingen, uitstoting en uitkoop;
 • betreffende aansprakelijkheid van commissarissen en bestuurders;
 • tussen partijen betreffende een zakelijk samenwerkingsverband (VOF, CV, maatschap, contractueel);
 • tussen leden van een (coöperatieve) vereniging en betrokkenen/aangeslotenen bij een stichting;
 • tussen ondernemingen/professionele organisaties en overheden, (zelfstandige) bestuursorganen, (wettelijke) toezichthouders.

De vereniging staat niet open voor mediators die zich in overwegende mate
toeleggen op geschillen op andere terreinen, waaronder (maar niet beperkt daartoe):

 • individuele arbeidsconflicten;
 • letselschade;
 • familierecht;
 • burenrecht;
 • strafrecht.

Het lidmaatschap van de Vereniging Zakelijke Mediation bedraagt € 200,- per kalenderjaar. Indien het bestuur de aanvraag voor het lidmaatschap heeft goedgekeurd ontvangt u hierover bericht en een factuur.

Het bestuur mag in afwijking van deze lidmaatschapseisen, op gemotiveerd verzoek, een persoon als lid toelaten.