Het lidmaatschap ZAM staat open voor:

 • registermediators volgens de definitie van de Wet Registermediators, zodra deze in werking is getreden, dan wel tot dat moment, registermediators die  in het jaar voorafgaand aan hun verzoek tot lidmaatschap tenminste twaalf professionele mediations hebben verricht dan wel tenminste 120 uur werkzaam zijn geweest als professionele mediator, en
 • die tevens jurist zijn, en
 • die zich in hun mediationpraktijk in overwegende mate (dit kan 50% van de tijd zijn of 50% van de mediations) toeleggen op zakelijke geschillen waarbij ondernemingen of andere professionele partijen zijn betrokken.

Onder zakelijke geschillen worden onder meer verstaan geschillen:

 • met en tussen organen of geledingen van een rechtspersoon (bestuur, directie, raad van commissarissen, algemene vergadering van aandeelhouders, raad van toezicht, ondernemingsraad);
 • tussen aandeelhouders/financiers onderling of met de rechtspersoon in kwestie;
 • tussen verschillende ondernemingen/organisaties (contractenrecht);
 • betreffende overname, fusie, splitsing, reorganisatie, omzetting en verplaatsing van rechtspersonen;
 • betreffende financiering van ondernemingen, uitstoting en uitkoop;
 • betreffende aansprakelijkheid van commissarissen en bestuurders;
 • tussen partijen betreffende een zakelijk samenwerkingsverband (VOF, CV, maatschap, contractueel);
 • tussen leden van een (coöperatieve) vereniging en betrokkenen/aangeslotenen bij een stichting;
 • tussen ondernemingen/professionele organisaties en overheden, (zelfstandige) bestuursorganen, (wettelijke) toezichthouders.

De vereniging staat niet open voor mediators die zich in overwegende mate
toeleggen op geschillen op andere terreinen, waaronder (maar niet beperkt daartoe):

 • individuele arbeidsconflicten;
 • letselschade;
 • familierecht;
 • burenrecht;
 • strafrecht.

Het lidmaatschap van de Vereniging Zakelijke Mediation bedraagt € 200,- per kalenderjaar. Indien het bestuur de aanvraag voor het lidmaatschap heeft goedgekeurd ontvangt u hierover bericht en een factuur.

Het bestuur mag in afwijking van deze lidmaatschapseisen, op gemotiveerd verzoek, een persoon als lid toelaten.