PRIVACYVERKLARING VERENIGING ZAKELIJKE MEDIATION (ZAM)

Inleiding

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG brengt meer verplichtingen mee voor organisaties die gegevens verwerken. Men moet met documenten kunnen aantonen dat de juiste organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om aan de AVG te voldoen (‘accountability’). Vereniging Zakelijke Mediation (hierna: “ZAM”) voldoet aan alle vereisten. Dat kunt u nalezen in onderstaande privacyverklaring.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens (hierna: “gegevens”) van onze leden, potentiële leden en andere personen die contact met ons hebben. ZAM is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens, en betracht daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Welke gegevens verwerken wij, en met welk doel?

Indien u lid wilt worden of op een andere manier met ZAM in contact komt, verwerkt ZAM uw gegevens. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens. Verder gaat het om gegevens die relevant zijn voor bijvoorbeeld uitnodigingen voor onze jaarlijkse symposia, als ook gegevens die nodig zijn voor de facturering. Soms worden er ook gevoelige en/of bijzondere gegevens verwerkt. ZAM kan haar taken niet uitvoeren zonder verwerking van uw gegevens, en vraagt daarom uw toestemming voor het verwerken daarvan.
ZAM verwerkt geen gegevens afkomstig van bezoek aan onze website (cookies, IP-adressen etcetera). Het kan voorkomen dat ZAM uw e-mailadres gebruikt om u af en toe een persbericht te sturen of om u uit te nodigen voor een evenement. Indien u deze berichten of uitnodigingen niet wenst te ontvangen kunt u dat bij ons aangeven.

Hoe lang bewaart ZAM uw gegevens?

ZAM bewaart persoonsgegevens in beginsel tot twee jaar na afloop van bijvoorbeeld een evenement. De administratie wordt bewaard conform de fiscale bewaarplicht (zeven jaar na afloop van het boekjaar).
Met wie delen wij uw gegevens, en hoe worden uw gegevens beveiligd?
Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier, en worden dus verwerkt door onze ICT provider. ZAM heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Ook onze ICT provider heeft passende veiligheidsmaatregelen getroffen.
Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken.

Wat zijn uw rechten?

Uw rechten vindt u in de artikelen 15 tot en met 20 van de AVG. Het gaat daarbij onder andere om:
a. het recht op inzage in uw gegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
b. het recht op rectificatie van uw gegevens.
c. het recht om uw gegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).

Voor meer informatie over uw rechten zie de AVG (artikelen 15-20). Voor vragen naar aanleiding
van onze privacyverklaring kunt u contact opnemen via telefoonnummer 020-8203400 en e-mail:
info@vereniging-zam.nl

Versie 25 mei 2018